PLAN JAVNIH NABAVKI USKLADJEN SA NOVIM ZJN

1 Ostali sanitetski i medicinski potrošni materijal Dobra Otvoreni postupak 33140000 - Medicinski potrošni materijal RS 3. kvartal Planirano 15.7.2020
2 Električna energija Dobra 11.000.000,00 Otvoreni postupak 09310000 - Električna energija RS Okvirni sporazum sa jednim privrednim subjektom 3. kvartal Planirano 15.7.2020
3 Namirnice za pripremu hrane Dobra 6.000.000,00 Otvoreni postupak 15000000 - Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi RS Okvirni sporazum sa jednim privrednim subjektom 4. kvartal Planirano 15.7.2020
4 Materijal za popravku i održavanje i sitan medicinski materijal Dobra Otvoreni postupak 31000000 - Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal; rasveta RS 4. kvartal Planirano 15.7.2020
5 Benzin i dizel za vozila , ulja i maziva Dobra 9.000.000,00 Otvoreni postupak 09130000 - Nafta i destilati RS 3. kvartal Planirano 15.7.2020
6 Energenti za grejanje Dobra Otvoreni postupak 09134000 - Gasna ulja RS 3. kvartal Planirano 15.7.2020
7 Usluge osiguranja Usluge 2.500.000,00 Otvoreni postupak 66510000 - Usluge osiguranja RS 3. kvartal Planirano 15.7.2020
8 Tekuće popravke i redovno održavenje medicinske opreme Usluge 4.900.000,00 Otvoreni postupak 50400000 - Usluge popravke i održavanja medicinske i precizne opreme RS 4. kvartal Planirano 15.7.2020
9 Usluge održavanja nemedicniske opreme Usluge 1.500.000,00 Otvoreni postupak 71300000 - Tehničke usluge RS 3. kvartal Planirano 15.7.2020
10 Usluge servisiranja i održavanja vozila voznog parka Usluge Otvoreni postupak 50100000 - Usluge popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i pripadajuću opremu RS 3. kvartal Planirano 15.7.2020